Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (CSM) Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (CSM) Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej

   

   

  Projekt pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr umowy: POWR.05.03.00-00-0010/15-00 z dn. 11.03.2016 r.

  • Okres realizacji projektu:  01.03.2016 - 28.02.2023

  • Budżet projektu:  21 289 743,93

  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adrian Chabowski

  • Z-ca Kierownika projektu: mgr inż. Marek Sokołowski

   

  Celem głównym projektu było podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów UMB na kierunkach: Lekarskim, Lekarsko-dentystycznym, Pielęgniarstwo, Położnictwo poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni (PRU), w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznej (CSM).

  Cel został zrealizowany poprzez:

  • przyjęcie przez Senat UMB opracowanego w ramach projektu Programu Rozwojowego Uczleni,
  • utworzenie Centrum Symulacji Medycznej UMB.

   

  GŁÓWNE ZADANIA:

  1) Przyjęcie PRU, w tym utworzenie CSM:

  • w ramach CSM powstały:

     - sale symulacji medycznej wysokiej wierności,

     - sale symulacji medycznej niskiej wierności,

     - sale do nauki umiejętności stomatologicznych,

     - pozostałe sale dydaktyczne:

  • zakupiono i wykorzystano podczas zajęć dydaktycznych materiały zużywalne,
  • zatrudniono i przygotowano do obsługi technicznej techników i informatyków.

  2) Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania CSM:

  Łącznie 188 osób wzięło udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych w ramach następujących ścieżek wsparcia:

     - instruktorzy symulacji medycznej wysokiej wierności,

     - instruktorzy symulacji medycznej niskiej wierności,

     - symulacja w stomatologii,

     - przygotowanie/przeprowadzenie egzaminów OSCE,

     - przygotowanie Mentorów,

     - szkolenia dla pracowników realizujących zajęcia z udziałem Pacjentów Symulowanych,

     - szkolenia dla obsługi technicznej CSM (Technicy i Informatycy).

  3) Realizacja PRU w ramach działań międzyuczelnianych:

  • udział pracowników Uczelni w międzyuczelnianych spotkaniach,
  • udział pracowników i studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacji medycznej,
  • utworzenie scenariuszy symulacyjnych.

  4) Realizacja PRU w ramach działań uczelnianych:

  • wdrożenie programu mentoringu dla studentów,
  • utworzenia wortal szkoleniowo informacyjnego, rozbudowanego o narzędzie do kompleksowego zarządzania salami w CSM,
  • przygotowanie przewodnika dydaktycznego dla studentów,
  • realizacja materiałów dydaktycznych w postaci materiałów elearningowych,
  • wdrożenie programu zajęć z udziałem Pacjentów Symulowanych:

     - przygotowanie kadry poprzez udział w szkoleniach,

     - zatrudnienie osób pełniących role Pacjentów Symulowanych,

     - przygotowano scenariusze na potrzeby zajęć z udziałem pacjentów symulowanych.

  • przygotowanie, zakup i wdrożenie Systemu Wirtualnej Symulacji Medycznej.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • przygotowano i wdrożono 1 Program Rozwojowy Uczelni,

  • 188 osób wzięło udzial w kursach, szkoleniach, konferencjach tematycznych wizytach studyjnych – pracownicy dydaktyczni (178 os.) i z obsługi technicznej (10 os.),

  • przygotowano 12 rozdziałów Przewodnika dydaktycznego dla studentów,

  • przygotowano materiały elearningowe w psotacji: 91 prezentacji i 19 filmów edukacyjnych,

  • przygotowano 20 scenariuszy symulacyjnych,

  • przygotowano 26 scenariuszy na potrzeby zajęć z udziałem Pacjentów Symulowanych.

   

  Link do wortalu szkoleniowo-edukacyjnego:

  https://csm.umb.edu.pl/