Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
 • Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 18.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

   

  Informacja ogólna o projekcie

  Projekt w części dotyczącej „Budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

   

                                          Rzeczpospolita Polska - flaga i godło

  Finansowanie inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie dotyczącym wkładu własnego USK i UDSK dofinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Umowa dotacji i umowa finansowania projektu przez Ministerstwo zdrowia została podpisana w dniu 22.03.2019 r.

   

  Realizacja Projektu:  21.03.2019 -  31.12.2022

  Budżet projektu:

      - w zakresie dotyczącym UDSK – 20 000 000,00 zł

      - w zakresie dot. USK - 20 000 000,00 zł

  Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 16 999 999,98 zł

  Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 22 616 000, 00 zł

   

  Opis projektu

  Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej 5080 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

  Program inwestycji zakłada realizację zadania w ciągu 3 lat, w latach  2019-2022, finansowaną ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

  W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji naziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

  W ramach projektu UDSK dofinansowanego z RPOWP 2014-2020 na kondygnacjach nadziemnych mają się mieścić:

  • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK
  • Oddział  Dziennej Opieki Psychiatrycznej UDSK, 
  • Poradnia Psychiatryczna UDSK, 
  • SOR oraz Izba Przyjęć Planowych,
  • sale konsultacyjne.

  W kondygnacji podziemnej planuje się zlokalizowanie archiwum, szatni personelu, pomieszczeń technicznych.

  Projekt pozwoli na  świadczenie pełnego zakresu usług medycznych w dziedzinie psychiatrii, w tym pobytów  całodobowych  pacjentów. Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań inwestycyjnych.

   

  Cele projektu

  Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem dzieci.

  Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych Wnioskodawcy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

  Cele szczegółowe projektu to:

  zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej:

  • realizacja priorytetów zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychiatrycznych dzieci i młodzieży dla województwa podlaskiego
  • zapewnienie godziwych standardów hospitalizacji pacjentów
  • wprowadzenie nowych technologii medycznych do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
  • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów do 18 r.ż.
  • podniesienie jakości świadczeń specjalistycznych
  • zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej dzieci i młodzieży zabezpieczenie przez Centrum pomocy psychiatrycznej dla populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

   

  Zakres projektu składa się z 3 zadań:

  Zadanie 1. Projekt i budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w trybie zaprojektuj i wybuduj.

  Zadanie 2. Nadzór inwestorski.

  Zadanie 3. Wyposażenie medyczne.


  Centrum Psychiatrii - wizualizacja

  Centrum Psychiatrii - wizualizacja 2