Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
  • Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
  • Ostatnia zmiana 23.01.2024 przez Administrator UMB

   Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

    

   Informacja ogólna o projekcie

   Projekt w części dotyczącej „Budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

    

                                           Rzeczpospolita Polska - flaga i godło

   Finansowanie inwestycji „Budowa Centrum Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakresie dotyczącym wkładu własnego USK i UDSK dofinansowana ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Szpitali Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   Umowa dotacji i umowa finansowania projektu przez Ministerstwo zdrowia została podpisana w dniu 22.03.2019 r.

    

   Realizacja Projektu:  21.03.2019 -  31.12.2022

   Budżet projektu:

       - w zakresie dotyczącym UDSK – 20 000 000,00 zł

       - w zakresie dot. USK - 20 000 000,00 zł

   Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 16 999 999,98 zł

   Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 22 616 000, 00 zł

    

   Opis projektu

   Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni całkowitej 5080 m2 i wartości kosztorysowej inwestycji ok. 40 mln złotych.

   Program inwestycji zakłada realizację zadania w ciągu 3 lat, w latach  2019-2022, finansowaną ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

   W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji naziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej).

   W ramach projektu UDSK dofinansowanego z RPOWP 2014-2020 na kondygnacjach nadziemnych mają się mieścić:

   • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK
   • Oddział  Dziennej Opieki Psychiatrycznej UDSK, 
   • Poradnia Psychiatryczna UDSK, 
   • Izba Przyjęć Planowych,
   • sale konsultacyjne.

   W kondygnacji podziemnej planuje się zlokalizowanie archiwum, szatni personelu, pomieszczeń technicznych.

   Projekt pozwoli na  świadczenie pełnego zakresu usług medycznych w dziedzinie psychiatrii, w tym pobytów  całodobowych  pacjentów. Przedsięwzięcie składa się z 3 zadań inwestycyjnych.

    

   Cele projektu

   Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie regionalnego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie zajmującym się leczeniem dzieci.

   Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych Wnioskodawcy w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.

   Cele szczegółowe projektu to:

   zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej:

   • realizacja priorytetów zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychiatrycznych dzieci i młodzieży dla województwa podlaskiego
   • zapewnienie godziwych standardów hospitalizacji pacjentów
   • wprowadzenie nowych technologii medycznych do diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
   • podniesienie bezpieczeństwa pacjentów do 18 r.ż.
   • podniesienie jakości świadczeń specjalistycznych
   • zwiększenie efektywności systemu opieki medycznej dzieci i młodzieży zabezpieczenie przez Centrum pomocy psychiatrycznej dla populacji minimum jednego miliona osób zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

    

   Zakres projektu składa się z 3 zadań:

   Zadanie 1. Projekt i budowa Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w trybie zaprojektuj i wybuduj.

   Zadanie 2. Nadzór inwestorski.

   Zadanie 3. Wyposażenie medyczne.


   Centrum Psychiatrii - wizualizacja

   Centrum Psychiatrii - wizualizacja 2