Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (MBN) Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (MBN) Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Projekt pn. Modernizacja bazy naukowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, nr umowy: POPW.01.03.00-20-008/09 z dn. 23.06.2009.

  • Okres realizacji projektu:  czerwiec 2009 – grudzień 2012
  • Wartość projektu - 14 138 854,88 zł
  • Kierownik projektu: mgr Konrad Raczkowski

   

  Celem ogólnym projektu był: rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, umożliwiający przygotowanie i integrację jednostek naukowo-badawczych UMB na rzecz prowadzonych badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

  Cele szczegółowe projektu dotyczyły: zapewnienia nowoczesnych pomieszczeń naukowych wraz z wyposażeniem aparaturowym dla 8 jednostek dydaktyczno-naukowych i uzyskanie poprawy jakości pracy naukowej, wzrostu liczby i jakości prac naukowo-badawczych, zwiększenia możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii

  Zrealizowany projekt dotyczył działalności trzech Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do działalności naukowo-badawczej (laboratoriów, pracowni asystenckich, pomieszczeń pomocniczych) 8 zakładów UMB, tj: Zakładu Patomorfologii Ogólnej, Zakładu Patomorfologii Lekarskiej, Zakładu Histologii i Embriologii (Collegium Pathologicum) oraz Zakładu Chemii Medycznej, Zakładu Chemii Organicznej, Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Biologii, Zakładu Biochemii Farmaceutycznej (Collegium Primum). Wszystkie wyremontowane pomieszczenia wyposażone zostały w infrastrukturę laboratoryjną oraz w specjalistyczną aparaturę przeznaczoną na potrzeby działalności naukowo-badawczej, a także w nowoczesne meble laboratoryjne.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 80 sztuk zakupionej nowoczesnej infrastruktury, w tym: zestawów i systemów nowoczesnego sprzętu, co stanowi ogółem zakup 269 sztuk specjalistycznej aparatury,
  • 8 713 085,24 zł - koszt zakupionej aparatury,
  • 8 - liczba wyremontowanych i doposażonych jednostek UMB w nowoczesną aparaturę specjalistyczną,
  • 1 855,74 m2 - liczba wyremontowanych powierzchni pomieszczeń ośmiu jednostek UMB,
  • 5 227 274,57 zł - koszt wyremontowanych pomieszczeń ośmiu jednostek UMB,
  • 255 - ilość zrealizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych (przez doposażone jednostki) przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w okresie trwałości projektu w latach 2012-2017.

   

  • Dzięki unowocześnionej infrastrukturze badawczej (wyremontowane nowoczesne pomieszczenia laboratoryjne wraz z wyposażeniem aparaturowym) jednostki naukowo-badawcze poprawiły jakość pracy naukowej, możliwa się stała akredytacja w zakresie GLP, wzrosła liczba prac i projektów badawczo-naukowych, zwiększyła się możliwość rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii, a także pozwoliło to na integrację jednostek naukowo-badawczych UMB na rzecz prowadzonych badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości. Zwiększyła się także jakość kształcenia absolwentów UMB, poprzez rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych.

   

  • W wyniku realizacji projektu pojawiły się również korzyści w wymiarze społecznym dla regionu, polegające na utworzeniu atrakcyjnego miejsca do pracy i studiowania (studia doktoranckie).