Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 15.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  Projekt pn. Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.I Infrastruktura uczelni, nr umowy: POPW.01.01.00-20-002/09-00 z dn. 28.07.2009.

  • Okres realizacji projektu: lipiec 2009 - marzec 2013
  • Wartość projektu: 54 881 048,97 zł

  Celem głównym projektu było zagwarantowanie Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wysokiej pozycji w zakresie dydaktyki i nauki.

  Cele szczegółowe projektu dotyczyły: poprawy jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej nowoczesnych pomieszczeń wykładowych oraz laboratoryjnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę, zapewnienia nowoczesnych metod kształcenia poprzez wyposażenie budynku w Internet bezprzewodowy, nowych sal wykładowych i seminaryjnych w multimedia oraz utworzenie sal komputerowych, możliwości praktycznego przygotowania studentów do pełnienia zawodu farmaceuty, zarówno jako pracownika pełnoprofilowej apteki jak i przemysłu farmaceutycznego, dzięki utworzeniu apteki szkoleniowej oraz właściwie przygotowanym pod względem aparaturowym pracowniom dydaktyczno-naukowym, umożliwienia rozwoju i tworzenia nowych kierunków studiów na Wydziale Farmaceutycznym, zagwarantowania ilości i jakości kształcenia farmaceutów dopasowanej do popytu rynkowego i potrzeb społecznych, spełnienia standardów kształcenia wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i wymogów prawa w zakresie kształcenia przed i podyplomowego, umożliwienia wysoko specjalistycznego kształcenia podyplomowego zarówno ciągłego jak i specjalizacyjnego na bazie Wydziału Farmaceutycznego, umożliwienia integracji środowiska farmaceutycznego zarówno studenckiego jak i zawodowego z całego makroregionu, dzięki powstaniu sali wykładowej na 250-375 słuchaczy, utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych, co stworzyło możliwości do uzyskania akredytacji w zakresie GLP, wzrostu ilości badań naukowych prowadzonych na Wydziale, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu prowadzonych prac, dzięki unowocześnieniu bazy aparaturowej poszczególnych jednostek Wydziału.

  Zakres projektu: w ramach projektu powstało Euroregionalne Centrum Farmacji, które przyczyni się do efektywniejszej działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczno-naukową składa się budynek o powierzchni 8013,46 m2 zawierający nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne (sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria studenckie oraz aptekę szkoleniową), naukowe (specjalistyczne laboratoria) i administracyjne (dziekanat). Wyposażony został w nowoczesną aparaturę (154 szt.) o standardach europejskich przeznaczoną do zadań zarówno edukacyjnych jak i naukowych.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 1 wybudowane Euroregionalne Centrum Farmacji (ul. Mickiewicz 2d),
  • 12 283 764,67 zł koszt budowy i wyposażenia ECF,
  • 8 013,46 m2 powierzchnia wybudowanego ECF,
  • 4 696,52 m2 powierzchnia zagospodarowanego terenu CBI,
  • 2 383 959,65 zł zakup systemu informatycznego wraz z software na potrzeby Centrum Badań Innowacyjnych
  • 2 wyremontowane i doposażone jednostki UMB w nowoczesną aparaturę specjalistyczną,
  • 244,53 m2 powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń,
  • 2 472 700,34 zł koszt wyremontowanych pomieszczeń,
  • 23 sztuki zakupionej nowoczesnej infrastruktury do 5 jednostek UMB, w tym: zestawów i systemów nowoczesnego sprzętu, co stanowi ogółem zakup 62 sztuki specjalistycznej aparatury,
  • 15 466 153, 61 zł koszt zakupionej aparatury,
  • 86 zrealizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych (przez doposażone jednostki) przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w okresie trwałości projektu w latach 2016-2020,
  • 2,5 etatu utworzonych nowych miejsc pracy.

   

  • Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania międzyregionalnych różnic ekonomiczno-gospodarczych, a w szczególności: stworzenia miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii, utworzenia atrakcyjnego miejsca do studiowania, wzrostu ilości studentów i osób korzystających z obiektu, w konsekwencji zwiększenia obłożenia bazy gastronomicznej, noclegowej i rozrywkowej miasta, udoskonalenia wizerunku regionu poprzez nowy wizerunek UMB, zagwarantowania lepszej pozycji rynkowej absolwentom UMB na rynku pracy, większego zadowolenia pacjentów z lepiej przygotowanych do pracy absolwentów UMB.