Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najlepsi z Najlepszych!.
 • Ostatnia zmiana 15.11.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Najlepsi z Najlepszych!

  Wsparcie dla studentów

  W ramach projektów pozakonkursowych o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, uzdolnieni studenci otrzymują dofinasowanie, które umożliwia im m.in. pokrycie kosztów podróży oraz opłat za uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych, a także zakup materiałów i usług związanych z danym przedsięwzięciem. Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu może ubiegać się uczelnia.

  Program ma na celu zwiększenie zaangażowania w inicjatywy naukowe, służy wspieraniu rozwoju naukowego, kreatywności i innowacyjności. Efektem projektu są nagrody i wyróżnienia zdobywane przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach naukowych. 

   

  „Najlepsi z najlepszych! 4.0" nabór III

   

  W ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (nabór III) 3 projekty złożone przez UMB otrzymały dofinansowanie:

  1) Potencjał przeciwcukrzycowy leków kardiologicznych – prezentacja nowatorskich wyników badań na konferencjach międzynarodowych (W29). Umowa nr MEiN/2022/DIR/3187 z dnia 10.01.2023 r.

  - budżet projektu: 22 676,00 zł

  - udział 4 osób w 4 międzynarodowych konferencjach naukowych.

  2) Analiza efektów i mechanizmów działania mezenchymalnych komórek macierzystych w przedklinicznych modelach astmy z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych jako strategia poznania nowych uchwytów terapeutycznych - udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu alergologii, immunologii i analiz wielkoskalowych (W39). Umowa nr MEiN/2022/DIR/3143 z dnia 11.01.2023 r.

  - budżet projektu: 34 150,00 zł

  - udział 3 osób w 4 międzynarodowych konferencjach naukowych.

  3) Prezentacja na konferencjach międzynarodowych wyników badań nad nowymi sposobami modulowania odpowiedzi immunologicznej w chorobach o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym (W77). Umowa nr MEiN/2022/DIR/3281 z dnia 23.12.2022 r.

  - budżet projektu: 52 710,00 zł

  - udział 2 osób w 3 międzynarodowych konferencjach naukowych.

   

  „Najlepsi z najlepszych! 4.0" nabór II

   

  W ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (nabór II) 2 projekty złożone przez UMB otrzymały dofinansowanie:

  1) Międzynarodowe konferencje naukowe jako istotny krok w rozwoju kariery naukowej studentów uczelni medycznych. Prezentacja wyników badań z zakresu farmakoterapii nowotworów mózgu. Nr umowy o realizację projektu: MEiN/2021/245/DIR/NN4.

  - budżet projektu: 19 500,00 zł

  - udział 1 osoby w 1 międzynarodowej konferencji naukowej.

  2) Analizy wielkoskalowe oraz ich integracja drogą do dynamicznego rozwoju badań biomedycznych – udział studentów kierunku biostatystyka w międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu nauk medycznych, analiz wielkoskalowych i wykorzystania baz bioinformatycznych, Nr umowy o realizację projektu: MEiN/2021/253/DIR/NN4

  - budżet projektu: 30 000,00 zł

  - udział 2 osób w 3 międzynarodowych konferencjach naukowych.

   

  „Najlepsi z najlepszych! 4.0" nabór I

   

  W ramach projektu„Najlepsi z najlepszych! 4.0.” (nabór I) 3 projekty złożone przez UMB otrzymały dofinansowanie.

  Projekty nie były realizowane ze względu na ograniczenie spowodowane przez COVID-19.

   

  „Najlepsi z najlepszych! 3.0"

   

  W ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” dofinanownie otrzymały 3 oferty złożone przez UMB:

  1) Prezentacja na międzynarodowych konferencjach naukowych wyników badań nad nowymi, innowacyjnymi metodami terapii nowotworów złośliwych płuc, piersi oraz szpiku (W55), umowa nr MNiSW/2019/101/DIR/NN3 z dnia 24.04.2019 r.

  - budżet projektu: 73 605,00 zł

  - udział 3 osób w 4 międzynarodowych konferencjach naukowych.

  2) Poszukiwanie potencjalnych celów terapii biologicznej w leczeniu mięśniaków macicy - udział w konkursach dla młodych naukowców w ramach międzynarodowych konferencji i kongresów medycznych (W53), umowa nr MNiSW/2019/139/DIR/NN3 z dnia 11.05.2019 r.

  - budżet projektu: 59 640,00 zł

  - udział 1 osoby osoby w 5 międzynarodowych konferencjach naukowych.

  3) Wielowymiarowa i interdyscyplinarna analiza wyników biomedycznych badań populacyjnych – udział w konkursach młodych badaczy podczas międzynarodowych konferencji naukowych (W56), umowa nr MNiSW/2019/56/DIR/NN3 z dnia 26.02019 r.

  - budżet projektu: 25 000,00 zł

  - udział 1 osoby w 2 międzynarodowych konferencjach naukowych.