Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (ODA) Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (ODA) Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania

   

  Projekt pn. Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, nr umowy: POPW.01.03.00-20-001/12-00 z dn. 26.09.2012

  • Wartość projektu - 31 621 143,82 zł
  • Okres realizacji: październik 2012 – listopad 2015
  • Kierownik projektu: dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

  Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, umożliwiającej integrację jednostek badawczych UMB na rzecz projektów zapewniających wysoką pozycję naukową Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzącą do praktycznych zastosowań rezultatów przedsięwzięć badawczych.

  Cele szczegółowe projektu dotyczyły:

  • budowy nowoczesnej jednostki obejmującej Centrum Badań Innowacyjnych umożliwiającej operacyjne kontakty krajowe i międzynarodowe oraz współpracę w zakresie prac badawczych,
  • budowy nowoczesnego Laboratorium Bioinformatyki pozwalającego na wejście w nowy obszar badań naukowych,
  • zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej poprzez wyposażenie aparaturowe dla 5 jednostek dydaktyczno-naukowych działających w powiązaniu z innymi jednostkami UMB oraz zewnętrznymi,
  • poprawy jakości pracy naukowej poprzez rozwój i unowocześnienie infrastruktury badawczej – remont i modernizację 2 zakładów,
  • wzrostu liczby prac badawczo-naukowych,
  • utworzenia miejsc pracy w sektorze wysoko zaawansowanych technologii,
  • rozwoju współpracy ze sferą gospodarczą (zakres współpracy dotyczy jednostek medycznych - przede wszystkim szpitali klinicznych),
  • możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

  Realizowany projekt dotyczył działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego.

  W ramach projektu wybudowano nowoczesną jednostkę obejmującą Centrum Badań Innowacyjnych wraz z Laboratorium Bioinformatyki, wyremontowano i wyposażono w nowoczesną infrastrukturę Zakładu Toksykologii i Zakładu Farmakognozji oraz na potrzeby prowadzenia działalności naukowo-badawczej doposażono w nowoczesny sprzęt Klinikę Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Badań Klinicznych i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 1 wybudowane Centrum Badań Innowacyjnych (ul. Waszyngtona 13a),
  • 12 283 764,67 zł koszt budowy i wyposażenia Centrum Badań Innowacyjnych,
  • 1 119,48 m2 powierzchnia wybudowanych pomieszczeń CBI,
  • 4 696,52 m2 powierzchnia zagospodarowanego terenu CBI,
  • 2 383 959,65 zł zakup systemu informatycznego wraz z software na potrzeby Centrum Badań Innowacyjnych
  • 2 wyremontowane i doposażone jednostki UMB w nowoczesną aparaturę specjalistyczną,
  • 244,53 m2 powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń,
  • 2 472 700,34 zł koszt wyremontowanych pomieszczeń,
  • 23 sztuki zakupionej nowoczesnej infrastruktury do 5 jednostek UMB, w tym: zestawów i systemów nowoczesnego sprzętu, co stanowi ogółem zakup 62 sztuki specjalistycznej aparatury,
  • 15 466 153, 61 zł koszt zakupionej aparatury,
  • 86 zrealizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych (przez doposażone jednostki) przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w okresie trwałości projektu w latach 2016-2020,
  • 2,5 etatu utworzonych nowych miejsc pracy.

   

  • Wybudowanie ośrodka do analizy zagrożeń cywilizacyjnych i środowiskowych i sposobów przeciwdziałania pozwoliło stworzyć specjalistyczne centrum, które zajmuje się oceną zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez substancje chemiczne stanowiące zanieczyszczenie powietrza, wody i żywności, a także roślinnych surowców leczniczych oraz poszukiwaniem skutecznych sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Z centrum korzystają dwa wydziały Uniwersytetu Medycznego: lekarski i farmaceutyczny, a także uczelniane Centrum Medycyny Doświadczalnej.

   

  • Dzięki zakupionej nowoczesnej aparaturze specjalistycznej i modernizacji laboratoriów jednostki naukowo-badawcze poprawiły jakość pracy naukowej, a pracownicy naukowo-dydaktyczni doposażonych jednostek UMB mają możliwość na realizację, na światowym poziomie, szerokiego wachlarza badań na rzecz strategii przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W efekcie realizacji projektu, zwiększył się poziom wiedzy i umiejętności personelu naukowo-dydaktycznego, poprzez wzrost umiejętności personelu wzrosła również jakość kształcenia studentów UMB.