Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS.
 • Ostatnia zmiana 29.04.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS

   

  Projekt pn: „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I., Działania 1.1, nr umowy: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/15-00 z dnia 26.04.2015.

  • Okres realizacji: marzec 2015 – grudzień 2015
  • Wartość projektu: 34 876 231,64 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Realizowany projekt dotyczył doposażenia jednostek UMB w aparaturę badawczą, pozwalającą na prowadzenie badań nad najbardziej palącymi problemami zdrowotnymi społeczeństwa. Kluczowymi obszarami badań naukowych, prowadzonych przez doposażone jednostki są choroby, które stanowią zagrożenie zdrowotne społeczeństwa: otyłość, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, choroby neurodegeneracyjne, przewlekłe choroby nerek i wątroby oraz choroby nowotworowe.

  Celem projektu był wzrost innowacyjności regionu w obszarze medycyny poprzez unowocześnienie infrastruktury B+R jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS (CBI PLUS) Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Osiągnięcie głównego celu projektu nastąpiło poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • zapewnienie specjalistycznej infrastruktury B+R 7 jednostkom CBI PLUS: Centrum Badań Klinicznych, Pracownia Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Zakład Fizjologii, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, II Klinika Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych,
  • zwiększenie liczby badań naukowych dzięki wykorzystaniu aparatury badawczej zakupionej w ramach projektu,
  • utworzenie miejsc pracy w sektorze B+R,
  • inspirowanie i rozwój współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu.

  Efektem prac prowadzonych na unowocześnionej bazie naukowej jest m.in. współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie m.in. wczesnej diagnostyki i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, terapii wspomagających oraz zdrowej żywości.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 7 doposażonych jednostek UMB w nowoczesną aparaturę specjalistyczną,
  • 37 szt. - zakupionej nowoczesnej infrastruktury, w tym: zestawów i systemów nowoczesnego sprzętu, co stanowi ogółem zakup 164 sztuk specjalistycznej aparatury,
  • 105 szt. - ilość zrealizowanych projektów badawczych, rozwojowych i celowych (przez doposażone jednostki) przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w okresie trwałości projektu w latach 2016-2020,
  • 3 - ilość podpisanych umów o współpracy z przedsiębiorstwami,
  • 3 etaty - utworzone miejsca pracy (zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin).