Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku .
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Projekt pn. "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Prioryetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, nr umowy: UDA-RPPD.06.01.00-20-001/09-00 z dn. 15.12.2009

  • Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 - luty 2012
  • Wartość projektu: 6 950 365,97
  • Kierownik projektu: dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

   

  Projekt dotyczył remontu i modernizacji pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na potrzeby:

  • Zakładu Stomatologii Zachowawczej,
  • Zakładu Protetyki Stomatologicznej,
  • Zakładu Chirurgii Stomatologicznej,
  • Zakładu Technik Dentystycznych.

   

  Głównym celem projektu było utworzenie nowoczesnej jednostki: Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, powołanej na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i kliniczno-leczniczej. Centrum Dydaktyki Stomatologicznej tworzą następujące jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymtsoku: Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej.  

  Zmodernizowane pomieszczenia Zakładu Technik Dentystycznych są głównym zapleczem dydaktycznym dla kierunku studiów Techniki Dentystyczne

   

  W zakres projektu wchodziły następujące zadania:

  • remont i przebudowa budynku dla Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24A – powierzchnia budynku 1 611,36 m2,
  • remont i przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Waszyngtona 13 w Białymstoku na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych – powierzchnia 381,55 m2,
  • zakup sprzętu, wyposażenia stomatologicznego do Centrum Dydaktyki Stomatologicznej,
  • zakup sprzętu, wyposażenia do Zakładu Technik Dentystycznych.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 1 992,91 m2 – powierzchnia zmodernizowanych obiektów dydaktycznych,
  • 371 szt - liczba zakupionego sprzętu na potrzeby nowowyremontowanych pomieszczczeń/ obiektów dydaktycznych,
  • 4 etaty - liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ramach realizacji projektu (zatrudnienie w pełnymwymiarze godzin).