Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Termomodernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4 b.
 • Ostatnia zmiana 18.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Termomodernizacja infrastruktury naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - budynków przy ul. Wołodyjowskiego 1 i Mieszka I 4 b

   

  Informacja ogólna o projekcie

  nr projektu: POIS.01.03.01-00-0006/17-00

  Okres realizacji: 01.04.2017 - 30.06.2023

  Wartość dofinansowania 2 127 010,75 PLN, wkład własny 1 283 197,14, wartość projektu 3 410 207,89

  Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 31.07.2019, Aneks nr 1 z dn. 10.06.2020, Aneks nr 2 z dn.13.04.2022

  Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

   

  Cel projektu

  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

  Projekt dotyczy głębokiej, kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków UMB. Zakres projektu został ustalony w oparciu o audyty energetyczne. Budynki objęte projektem cechuje niski stopień efektywności energetycznej z racji na przestarzałe instalacje, nieszczelne okna, drzwi oraz niewystarczające docieplenie ścian.

  W ramach projektu zaplanowano przede wszystkim  prace obejmujące: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, wprowadzenie odzysku ciepła w systemie wentylacji (tylko hala), modernizację wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji c.o. i węzła ciepłowniczego.

  Projekt obejmuje też przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyzy,  audytu, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję projektu.

   

  Planowane efekty projektu (wskaźniki rezultatu bezpośredniego)

  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) - tony równoważnika CO2/rok - 116,49 - 2022
  Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - GJ/rok - 3398,71 - 2022
  Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - MWh/rok - 0 - 2022
  Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - GJ/rok - 3398,71 - 2022
  Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej - GJ/rok - 747,65 - 2022
  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) - kWh/rok - 207680,55 - 2022
  Spadek emisji pyłu - Mg/rok - 0,00 - 2022

   

  Kontakt w sprawach projektu

  Zbigniew Krajewski

  tel.: 85 686 51 79
  zbigniew.krajewski@umb.edu.pl