Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą

   

  Projekt pn.: „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, nr umowy: UDA-RPPD.03.01.02-20-0166/15 z dn. 11.07.2017

  • Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 - czerwiec 2019
  • Wartość projektu: 368 839,60 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • LIDER - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
  • PARTNER - I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

   

  Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia w I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności i zainteresowań 176 uczniów i uczennic kl. I-III o profilu przyrodniczym i medycznym w zakresie nauk przyrodniczych poprzez wdrożenie nauczania chemii i biologii w oparciu o metodę eksperymentu, przeszkolenie kadry nauczycielskiej, rozwój współpracy szkoły ze środowiskiem naukowym.

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  • Zadania UMB - prowadzenie zajęć z biologii i chemii w salach i laboratoriach UMB oraz przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z I LO prowadzone przez wykładowców UMB
  • Zadania I LO - prowadzenie zajęć z chemii metodą eksperymentu, prowadzenie zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą, uczących pracy w zespole, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. III biorących udział w projekcie.

   

  Podsumowanie realizacji projektu:
  wsparciem w ramach projektu objęto ogółem 191 osób, w tym 183 uczniów I LO w Białymstoku oraz 8 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I LO w Białymstoku.
  W ramach projektu uczniowie wzięli udział w:
  1. zajęciach doskonalących z chemii w salach I LO, prowadzonych metodą eksperymentu,
  2. zajęciach z biologii i chemii dla uczniów zdolnych prowadzonych metodą eksperymentu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
  3. zajęciach rozwijających właściwe postawy/umiejętności uczniów,
  4. doradztwie edukacyjno-zawodowym dla klas maturalnych.

  Nauczyciele otrzymali natomiast wsparcie w postaci szkolenia z zakresu metod kształcenia opartej na eksperymencie, w oparciu o bazę i doświadczenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  EFEKTY REALIZACJI projektu (osiągnięte wskaźniki):

  • 183 osoby - liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie,
  • 179 osób - liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
  • 8 osób - liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
  • 70 osób - liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • 70 sztuk - ilość opracowanych Indywidualnych Planów Edukacyjno-Zawodowych -
  • 179 osób - liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia rozwijające właściwe postawy, umiejętności.