Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą.
 • Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą.
 • Ostatnia zmiana 14.11.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą

   

  Od 1 września 2017 roku UMB w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku realizuje projekt pn.: „Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”. Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

  Kwota dofinansowania projektu wynosi: 368 839,60 zł.

  Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia w I LO w Białymstoku w obszarze rozwoju kompetencji, umiejętności i zainteresowań 176 uczniów i uczennic kl. I-III o profilu przyrodniczym i medycznym w zakresie nauk przyrodniczych poprzez wdrożenie nauczania chemii i biologii w oparciu o metodę eksperymentu, przeszkolenie kadry nauczycielskiej, rozwój współpracy szkoły ze środowiskiem naukowym.

  Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 30.06.2019

  Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  Zadania UMB - prowadzenie zajęć z biologii i chemii w salach i laboratoriach UMB oraz przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z I LO prowadzone przez wykładowców UMB

  Zadania I LO - prowadzenie zajęć z chemii metodą eksperymentu, prowadzenie zajęć rozwijających postawę kreatywną, przedsiębiorczą, uczących pracy w zespole, a także doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów kl. III biorących udział w projekcie.

   

  Podsumowanie realizaji projektu:
  wsparciem w ramach projektu objęto ogółem 191 osób, w tym 183 uczniów I LO w Białymstoku oraz 8 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I LO w Białymstoku.
  W ramach projektu uczniowie wzięli udział w:
  1. zajęciach doskonalących z chemii w salach I LO, prowadzonych metodą eksperymentu,
  2. zajęciach z biologii i chemii dla uczniów zdolnych prowadzonych metodą eksperymentu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku,
  3. zajęciach rozwijających właściwe postawy/umiejętności uczniów,
  4. doradztwie edukacyjno-zawodowym dla klas maturalnych.

  Nauczyciele otrzymali natomiast wsparcie w postaci szkolenia z zakresu metod kształcenia opartej na eksperymencie, w oparciu o bazę i doświadczenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Efekty realizacji projektu (osiągnięte wskaźniki):

  Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 183 osoby

  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu - 179 osób

  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 8 osób

  Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - 70 osób

  Liczba opracowanych Indywidualnych Planów Edukacyjno-Zawodowych - 70 sztuk

  Liczba uczniów, którzy ukończyli zajęcia rozwijające właściwe postawy, umiejętności - 179 osób