Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 15.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Projekt pn. Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, nr umowy: POPW.01.03.00-20-022/09-00 z dn. 31.03.2010.

  • Okres realizacji projektu: kwiecień 2010 – czerwiec 2011
  • Wartość projektu: 12 515 559,17 zł

  Celem ogólnym projektu był rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzez zakup nowoczesnej aparatury specjalistycznej pozwalającej na prowadzenie badań naukowych z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości.

  Cele szczegółowe projektu dotyczyły:

  • zapewnienia nowoczesnej bazy naukowej poprzez wyposażenie aparaturowe dla 10 jednostek dydaktyczno-naukowych działających w powiązaniu z innymi jednostkami UMB oraz zewnętrznymi,
  • poprawy jakości pracy naukowej poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej,
  • wzrostu liczby prac badawczo-naukowych,
  • spełnienia standardów pracy badawczej wynikających z norm i dobrej praktyki działalności naukowo-badawczej,
  • utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych umożliwiających akredytację w zakresie GLP,
  • utworzenia miejsc pracy w sektorze wysoko zaawansowanych technologii,
  • rozwoju współpracy ze sferą gospodarczą (zakres współpracy dotyczy jednostek medycznych – przede wszystkim szpitali klinicznych),
  • możliwości rozwoju współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej w zakresie wysoko zaawansowanych technologii.

  Realizowany projekt dotyczył działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Farmaceutycznego i jednostki międzywydziałowej Centrum Medycyny Doświadczalnej. Łącznie w projekcie wzięło udział 10 zakładów naukowych zlokalizowanych w sześciu budynkach UMB (Zakład Chemii Leków, Samodzielna Pracownia Analizy Leków, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakład Bromatologii, Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych, Zakład Farmakodynamiki, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej, Centrum Medycyny Doświadczalnej).

  Efekty projektu w liczbach:

  • 10 doposażonych jednostek UMB w nowoczesną aparaturę specjalistyczną,
  • 81 sztuk zakupionej nowoczesnej infrastruktury, w tym: zestawów i systemów nowoczesnego sprzętu, co stanowi ogółem zakup 300 sztuk specjalistycznej aparatury,
  • 253 zrealizowane projekty badawcze, rozwojowe i celowe (przez doposażone jednostki) przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w okresie trwałości projektu w latach 2011-2016.

   

  • Dzięki zakupionej nowoczesnej aparaturze specjalistycznej jednostki naukowo-badawcze poprawiły jakość pracy naukowej, a pracownicy naukowo-dydaktyczni doposażonych jednostek UMB mają możliwość na realizację, na światowym poziomie, szerokiego wachlarza badań na rzecz strategii przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W efekcie realizacji projektu, wzrosła liczba projektów badawczo-naukowych realizowanych na uczelni, zwiększył się poziom wiedzy i umiejętności personelu naukowo-dydaktycznego, poprzez wzrost umiejętności personelu wzrosła również jakość kształcenia studentów UMB.

   

  • W 2012 roku Centrum Badań Innowacyjnych przyznano prestiżowy tytułu Podlaska Marka Roku, co stanowi wyraz uznania dla osiągnięć jednostki, natomiast Centrum Medycyny Doświadczalnej uhonorowano certyfikatem niepodważalności badań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).