Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (BDM) Białystok - dobre miejsce do studiowania.
 • Ostatnia zmiana 16.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (BDM) Białystok - dobre miejsce do studiowania

   

                                                                    

   

  Projekt pn. „Białystok - dobre miejsce do studiowania” współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-20-313/10-00 z dn. 08.10.2010 r.

  • Okres realizacji projektu: wrzesień 2010 - lipiec 2011
  • Wartość projektu: 1 723 213,76 zł w tym budżet UMB:  537 280,77 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Krętowski

   

  Projekt realizowany w partnerstwie:

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) – LIDER projektu

  2. Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – PARTNER

  3. Politechnika Białostocka (PB) – PARTNER

  4. Publikator sp. z o.o. – PARTNER

   

  Celem ogólnym projektu było:

  1) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów zamieszkujących obszary o utrudnionym dostępie do edukacji (w szczeg. obszary wiejskie) oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym na obszarze w. podlaskiego.

  2) zapobieganie procesowi drenażu intelektualnego w regionie, poprzez zachęcenie i przygotowanie maturzystów podlaskich liceów do podjęcia studiów w Białymstoku - najsilniejszym ośrodku edukacyjnym Podlasia - na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu.

   

  Odbiorcami wsparcia było ogółem 1235 uczestników - uczennic i uczniów oraz nauczycieli z trzynastu liceów ogólnokształcących w województwie podlaskim:

  1. I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.
  2. V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
  3. VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
  4. VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
  5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
  6. II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie.
  7. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.
  8. I Liceum Ogólnokształcącego w Kolnie.
  9. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.
  10. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Siemiatyczach.
  11. Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce.
  12. II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach.
  13. I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie.

   

  W projekcie realizowanych było PIĘĆ ZADAŃ:

  1. Przygotowanie i realizacja kursów fakultatywnych dla maturzystów z:

  • biologii, chemii i j. angielskiego - kursy realizowane przez UMB,
  • j. polskiego, historii i j. angielskiego - kursy realizowane przez UwB,
  • matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, fizyki i j. angielskiego - kursy realizowane przez PB,
  • kursy fakultywne odbyły się w okresie od XI 2010 - IV 2011 r. i prowadzone były przez nauczycieli liceów uczestniczących w projekcie w oparciu o program i materiały opracowane przez wykładowców uczelni partnerskich.

  2. Seminaria „Training for trainers” (za realizację zadania odpowiedzialne było UMB):

  • w seminariach uczestniczyło 90 nauczycieli w tym: 11 nauczycieli biologii, 9 nauczycieli chemii, 11 nauczycieli jęz. polskiego, 9 nauczycieli historii, 22 nauczycieli matematyki oraz 28 j. angielskiego (3 spotkania x 4 godziny każde),
  • seminaria w wymiarze 3 spotkania x 4 godzinny z każdego z przedmiotu odbyły się w pracowni komputerowej UMB wyremontowanej ze środków unijnych.

  3. Doradztwo ukazujące perspektywy zawodowe i możliwe ścieżki rozwoju zawodowego po ukończeniu kierunków studiów kluczowych dla gospodarki regionu (za realizację zadania odpowiedzialna była Politechnika Białostocka):

  • publikacja cyklu audycji i artykułów prezentujących m.in. ofertę edukacyjną 3 uczelni partnerskich, profile absolwentów i perspektywy ich zatrudnienia.

  4. Redakcja, druk i dystrybucja „Podlaskiej Gazety Maturzysty - Eureka” oraz rozwój portalu www (za realizację zadania odpowiedzialny był Publikator).

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 1235 uczestników projektu (1145 uczennic i uczniów z podlaskich liceów i 90 nauczycieli z trzynastu podlaskich LO),
  • dystrybucja 4 numerów czasopisma w nakładzie 15 tys. egz. (łącznie 60 tys. egz.) wśród maturzystów i uczniów klas II wszystkich szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego,
  • odbyło się łącznie 90 kursów x 30 godz./kurs x śr. 15 kursantów w grupie,
  • ze środków projektu wyremontowano oraz kompletne wyposażono w meble i sprzęt komputerowy pokój nr 222 w Dziale Projektów Pomocowych.