• Fundusz stypendialny UMB dla najlepszych. Pałac Branickich i napis Rekrutacja UMB.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 30.11.2019 przez Administrator UMB

  Fundusz stypendialny UMB dla najlepszych

   

  Miło nam poinformować, że w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku został utworzony własny fundusz stypendialny, w ramach którego najlepsi studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, mogą ubiegać się o stypendia na podstawie wyników egzaminu maturalnego.

   

   

  STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

   

  • Stypendystą może zostać student I roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UMB, który podjął studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego tj. co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia, na poziomie rozszerzonym, z jednego z przedmiotów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego na UMB (biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka).
  • W przypadku studentów, którzy osiągnęli taki sam wynik punktowy, pod uwagę brane będą łączne wyniki z pozostałych przedmiotów ocenianych podczas postępowania rekrutacyjnego, a następnie wynik z egzaminu z języka obcego.
  • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy, od października do czerwca roku akademickiego, w którym student rozpoczął kształcenie i wypłacane miesięcznie.
  • Stypendia z własnego funduszu stypendialnego nie są przyznawane laureatom olimpiad, którzy są uprawnieni do ubiegania się o stypendia z funduszu pomocy materialnej.

   

  Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w:

  Uchwała nr 5/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie włsnego funduszu stypendialnego

  Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  mgr Barbara Kruza

  Wniosek o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnego

  e-mail: barbara.kruza@umwb.edu.pl

   

  tel. (085)748 54 08

  Kontakt:

  Marzena Bach

  e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl

  e-mail: bk@umwb.edu.pl

  tel. 85 748 57 83

  pokój 27