Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa.
 • Ostatnia zmiana 20.09.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

   


  Najnowsze komunikaty:

   

   

  • Obecnych Członków KZP prosimy o aktualizację/wskazanie danych osób uprawnionych do odebrania wkładów na wypadek śmierci członka

   

  W celu aktualizacji osób uprawnionych do odebrania wkładów na wypadek śmierci Członka KZP

  należy wypełnić:

  oświadczenie – wskazanie osób uprawnionych

  oświadczenie osoby uprawnionej

  Wypełnione oświadczenia w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych UMB, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 269.

   

  Obowiązkowe jest wskazanie 1 osoby uprawnionej do odebrania wkładów na wypadek śmierci członka. Sugerujemy wskazanie minimum 2 osób uprawnionych, na wypadek, gdyby nie było możliwe wypłacenie wkładów pierwszej wskazanej osobie. Udział we wkładach określany jest dowolnie. Szczegółowe regulacje wypłaty wkładów osobom uprawnionym reguluje § 25 Statutu KZP.

   


    

   Informacje i pliki do pobrania dla osób, które chcą zostać przyjęte w poczet członków KZP:

   Członkiem KZP może zostać osoba wykonująca pracę zarobkową w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

    

   Przyjęcie w poczet członków KZP następuje na podstawie deklaracji:

   deklaracja przystąpienia

   oświadczenie – wskazanie osób uprawnionych

   oświadczenie osoby uprawnionej

   Wypełnioną deklarację wraz z oświadczeniami dotyczącymi osób uprawnionych należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych UMB, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 269 lub 266.

    

   Nowi Członkowie KZP wpłacają wpisowe w wysokości 2% wynagrodzenia.

   Członkowie KZP wpłacają miesięczne wkłady członkowskie w wysokości 2% wynagrodzenia


    

   Informacje i pliki do pobrania dla emerytów i rencistów, członków KZP:

   Obecnych Członków KZP prosimy o aktualizację danych osób uprawnionych do odebrania wkładów na wypadek śmierci członka. W związku z tym należy wypełnić:

   oświadczenie – wskazanie osób uprawnionych

   oświadczenie osoby uprawnionej

    

   Przejście na emeryturę lub rentę nie powoduje utraty prawa członkostwa w KZP.

   Emeryci i renciści pozostający członkami kasy dokonują wpłat miesięcznych wkładów członkowskich w wysokości 10 zł.

   Wpłaty wkładów w roku 2023 dokonywane są z góry dwa razy w roku:

   • za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 30 kwietnia, w wysokości 30 zł,
   • za okres od 1 lipca do 31 grudnia – do 31 lipca, w wysokości 60 zł.

   Informacja o wysokości wkładów i wysokości zadłużenia emerytów i rencistów przekazywana jest na wniosek Członka KZP lub raz w roku na wskazany adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej, do 31 stycznia za rok poprzedni.


    

   W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia do zaciągania nieoprocentowanych pożyczek z KZP należy wypełnić:

   wniosek o udzielenie pożyczki

   umowa pożyczki

   Wypełniony wniosek i umowę w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych UMB, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 269 lub 266.

    

   W przypadku chęci wycofania wkładów zgromadzonych w KZP należy wypełnić:

   wniosek o wycofanie wkładów

   Wypełniony wniosek i umowę w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych UMB, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 269 lub 266.

   Członkowie KZP w każdej chwili mogą wnioskować o wycofanie do 75% posiadanych wkładów, bez utraty statusu Członka KZP.

    

   W przypadku rezygnacji z członkostwa w KZP należy wypełnić:

   wniosek o skreślenie z listy członków KZP

   Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych UMB, lewe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 269 lub 266.


    

   Obowiązki Członków KZP:

   1. wpłaty miesięcznych wkładów członkowskich w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,
   2. przestrzeganie postanowień statutu KZP oraz uchwał organów KZP,
   3. wskazanie co najmniej jednej osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci,
   4. aktualizowanie swoich danych osobowych

    

   Prawa Członków KZP:

   1. gromadzenie wkładów członkowskich w KZP według zasad określonych w statucie KZP,
   2. zaciąganie pożyczek,
   3. w razie wydarzeń losowych ubieganie się o udzielenie zapomóg, w miarę posiadanych przez KZP środków,
   4. branie udziału w obradach Walnego zebrania członków,
   5. wybieranie i możliwość bycia wybieranym do Zarządu lub Komisji rewizyjnej,
   6. zapoznawanie się z treścią aktualnego statutu KZP,
   7. zaznajamianie się z uchwałami organów KZP, protokołami z posiedzeń organów KZP, protokołami z kontroli przeprowadzanych przez Komisję rewizyjną oraz sprawozdaniami finansowymi