Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Domy Studenta .
 • Ostatnia zmiana 26.07.2022 przez Dom Studenta

  Domy Studenta

    
  Domy Studenta
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje dwoma Domami Studenta, położonymi w centrum Białegostoku oferującymi miejsca dla studentów i pokoje  hotel
               

                             Dom Studenta Nr 1

   

                           Dom Studenta Nr 2

   

   

   

                                                                                      

   
  rownik  tel +48 85 748 5798
  Portiernia Tel +48 85 748 5801

   

   

   

   

   

   

                         

   

                        

   

  UWAGA

  DOTYCZY OSÓB NOWOPRZYJĘTYCH NA STUDIA

  ROK AKADEMICKI 2022/2023

  1. Należy złożyć WNIOSEK O MIEJSCE DS1 DS2 wyłącznie w jednym z Domów Studenta (osobiście lub drogą elektroniczną ds1@umb.edu.pl, ds2@umb.edu.pl )
  2. Miejsca przyznawane są według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
  3. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu miejsca w DS, należy wpłacić KAUCJĘ w wysokości równowartości miesięcznej opłaty za przyznane miejsce
   .na konto Uczelni 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 z dopiskiem - KAUCJA DS1 LUB DS2 oraz wpisać IMIĘ I NAZWISKO.
  4. termin na wpłacenie kaucji i dostarczenie potwierdzenia wpłaty wynosi 3 dni robocze od daty otrzymania informacji o przyznaniu miejsca. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biura Domu Studenta osobiście lub e-mailem.
  5. Brak wpłaconej kaucji powoduje anulowanie przyznanego miejsca.

  ( po zakończeniu umowy w przypadku braku zaległości i innych zobowiązań w danym roku akademickim, kaucja na pisemny wniosek mieszkańca jest wypłacana lub przechodzi na kolejny rok akademicki. )

  1. w przypadku rezygnacji z przydzielonego miejsca przed rozpoczęciem roku akademickiego należy złożyć pisemny wniosek o rezygnacji z miejsca i zwrot wpłaconej kaucji najpóźniej do 2 września. Obowiązuje data wpływu wniosku do biura Domu Studenta, z zastrzeżeniem PKT.7). Rezygnacja złożona po tym terminie skutkuje zatrzymaniem kaucji przez Uczelnię. Wniosek należy czytelnie podpisać i dostarczyć do biura Domu Studenta osobiście lub przesłać e-mailem skan.

  7. osoby, którym miejsce zostało przydzielone po 22 sierpnia, zobowiązane są

  na wpłacenie kaucji i dostarczenie potwierdzenia wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu miejsca. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do biura Domu Studenta osobiście lub e-mailem..

  Brak wpłaconej kaucji powoduje anulowanie przyznanego miejsca.

  a w przypadku rezygnacji z przydzielonego miejsca przed rozpoczęciem roku akademickiego muszą złożyć pisemny wniosek o rezygnacji z miejsca i zwrot wpłaconej kaucji w przeciągu 10 dni kalendarzowych od daty przydziału miejsca, obowiązuje data wpływu wniosku do biura Domu Studenta; rezygnacja złożona po tym terminie skutkuje zatrzymaniem kaucji przez Uczelnię. Wniosek należy czytelnie podpisać i dostarczyć do biura Domu Studenta osobiście lub przesłać e-mailem skan.

  8. Wnioskodawca o przydział miejsca w Domu Studenta zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obowiązującym w Domu Studenta i zobowiązać się do jego przestrzegania, co potwierdza własnoręcznym podpisem na wniosku o przyznanie miejsca oraz na umowie (stanowiącej załącznik nr 4).

                                     

   

  WNIOSEK DO DS1

  WNIOSEK DO DS2

   

   

  Wniosek o rezygnację z miejsca w DS1


  Wniosek o rezygnację z miejsca w DS2

   

   

   

  https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/2988/zarzadzenie-nr-62-2022

  ZARZĄDZENIE REKTORA NR 41/2022 W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA MIEJSCE W DOMU STUDENTA UMB

   

  https://bip.umb.edu.pl/pl/zarzadzenie/2857/zarzadzenie-nr-41-2022

   

   

   

   

  Domy Studenta , położone w centrum Białegostoku oferują miejsca dla studentów i pokoje gościnne DS1,DS2

   

  Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 11.03.2021r. w sprawie opłat za najem pokoi gościnnych w domach studenta

  https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/2088/zarzadzenie-nr-18-2021

   

  Przypominamy, że przed zakwaterowaniem w nowym roku akademickim, należy bezwzględnie okazać potwierdzenie wpłaty kaucji

                                numer konta bankowego: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

   

   

   

   

  Przychodnia lekarska: tel. 857485808