Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Ostatnia zmiana 10.07.2023 przez Dział Spraw Pracowniczych

  Pracownicze Plany Kapitałowe

   

  Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK

   

  Szanowni Państwo, od 01 marca 2023 roku przestają obowiązywać dotychczas złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złożone zarówno przez pracowników i zleceniobiorców, którzy do tej pory złożyli rezygnację jak i przez osoby, które do PPK nigdy nie zostały zapisane. Jeśli Pracownicy i zleceniobiorcy nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat, od wypłacanego im wynagrodzenia będą obliczane i pobierane wpłaty do PPK.

  Pracownicy i zleceniobiorcy, którzy podtrzymują swoją decyzję o rezygnacji, powinni złożyć druk rezygnacji z PPK (druk nr 1). Rezygnację należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych (lewe skrzydło Pałacu Branickich, pok. 269), bądź przesłać skan na adres kadry@umb.edu.pl w terminie do 15 lutego 2023r.

   

  Obowiązek ten nie dotyczy pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 roku ukończyli 70 rok życia.

  Pracownicy, którzy przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 rok życia nie składają rezygnacji, natomiast jeśli chcieliby przystąpić do PPK powinni złożyć wniosek o przystąpieniu (druk nr 2). Wniosek należy złożyć do dnia 28.02.2023r.

   

  W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz autozapisu zachęcamy do kontaktu z Działem Spraw Pracowniczych UMB oraz do zapoznania się z informacjami na stronie  www.mojeppk.pl

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jako uczelnia publiczna objęty został przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1342). Wdrożenie Pracowniczych Planów kapitałowych musi zakończyć się do dnia 10.04.2021r. W dniu 28.12.2020r. w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w Uczelni podpisana została umowa o zarządzanie PPK z Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Pekao TFI).

   

  PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa wg. niżej wymienionych zasad:

   

   

  Wpłata podstawowa

  Wpłata dodatkowa (dobrowolna)

  Wpłaty finansowane przez pracownika

  - 2,0% wynagrodzenia

  - pracownikom, których łączne wynagrodzenia osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być obniżona do 0,5% wynagrodzenia brutto (po złożeniu przez pracownika stosownego wniosku)

  do 2,0%  wynagrodzenia

  Wpłaty finansowane przez Pracodawcę

  1,5% wynagrodzenia

  do 2,5% wynagrodzenia

  Dopłaty od Państwa

  Wpłata powitalna – 250 zł

  Dopłata roczna – 240 zł

   

  Do PPK automatycznie zostaną włączone osoby w wieku od 18 do 55 roku życia. Zatrudnieni pomiędzy 55 a 70 rokiem życia, którzy chcieliby uczestniczyć w programie, mogą złożyć odpowiedni wniosek o przystąpienie do PPK.

   

  Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Każda osoba zatrudniona ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK następuje na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej.

   

   

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. Z.o.o. (https://www.mojeppk.pl) a także na stronie https://pekaotfi.pl/produkty/ppk/ppk-pracownik  oraz do śledzenia strony www.umb.edu.pl w zakładce Pracownicy → Pracownicze Plany Kapitałowe, na której na bieżąco będą przekazywane komunikaty i informacje.

  Szczegóły dotyczące oszczędzania znajdą się również w innych materiałach informacyjnych
  i marketingowych udostępnionych przez PEKAO TFI S.A. Pracownicy Uczelni mogą również kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Pekao TFI od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1900 tel. 801 641 641, +48 22 640 40 40 lub mailowo
  pekaotficok@pekao-fs.com.pl

   

  Wzory druków:

  1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

  2. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

  3. Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat do PPK

  4. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat podstawowych do PPK

  5. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie finansowania wpłat dodatkowych do PPK

  6. Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK

   

  Informujemy, że zostało udostępnione Państwu nagrane szkolenie przeznaczone dla Pracowników:

  LINK DO SZKOLENIA

  wideo PPK dla pracowników - dostęp po wpisaniu hasła: 2019PPK

   

  INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PPK ODNOŚNIE RODO