Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. BECOMING.
 • Ostatnia zmiana 29.03.2024 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  BECOMING

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie w ramach projektu BECOMING współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+ (Akcja 2, projekty KA203 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego).

  Projekt pn. „Educating Experts of the Future: Developing Bioinformatics and Biostatistics competencies of European Biomedical Students” (akronim: BECOMING) został złożony w marcu 2019 r. przez University of Pecs do węgierskiej agencji programu Erasmus+ (Tempus Public Foundation). Organizacjami partnerskimi w projekcie są Transnational University Limburg oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma 80 850 EUR dofinansowania (z łącznej puli 259 150 EUR). Realizacja projektu została zaplanowana na okres 3 lat (01.09.2019-31.08.2022 r.). Realizacja projektu została wydłużona do 31.12.2022 r.

  W realizację zadań projektowych oraz ścisłą współpracę z instytucjami partnerskimi będą zaangażowani pracownicy UMB. Natomiast za administracyjny nadzór projektu odpowiadać będzie Dział Współpracy Międzynarodowej.

  Prognozuje się, że w najbliższych latach popyt na dobrze wyszkolonych naukowców zajmujących się analizą i przetwarzaniem danych biomedycznych będzie rósł. W związku z powyższym, celem projektu jest wsparcie zmian w obszarze dostępności wysoko wykwalifikowanych bioinformatyków i biostatystyków. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

  - ustanowienie sieci naukowców z trzech partnerskich instytucji, zdolnych do przygotowania programów edukacyjnych ukierunkowanych na szkolenie biostatystyków i bioinformatyków,

  - wymianę opinii/ekspertyz i najlepszych praktyk między instytucjami partnerskimi,

  - stworzenie kursów modułowych, które mogą być użyte w programach edukacyjnych,

  - opracowanie odpowiednich materiałów e-learningowych oraz ich wdrożenie,

  - stworzenie mapy drogowej (planu działania) w zakresie ram prawnych niezbędnych do organizacji transnarodowych programów edukacyjnych dotyczących biostatystyki i/lub bioinformatyki stosowanej w naukach przyrodniczych, która ułatwi szkolenie w tych obszarach.

  Wśród oczekiwanych rezultatów projektu warto wymienić: wzrost potencjału edukacyjnego instytucji partnerskich w obszarze bioinformatyki i biostatystyki, stworzenie nowatorskich kursów w ww. dziedzinach oraz założenie fundacji dla przyszłych edukacyjnych inicjatyw tj. wspólne programy czy programy wymiany studenckiej. Dodatkowo, instytucje partnerskie zaangażują się w międzynarodowe projekty partnerskie, w których główne działania będą powiązane z wdrażaniem nowych programów studiów lub modyfikowaniem już istniejących.

  Partnerzy zagraniczni UMB w projekcie BECOMING:

  - University of Pecs (PTE) ma bardzo długą historię. Początki powstania uniwersytetu datuje się na 1367 rok. Obecnie, na 10 wydziałach studiuje ponad 20 000 osób, co czyni go jedną z największych uczelni na Węgrzech. Na tej węgierskiej uczelni pracuje ponad 1400 wykładowców i naukowców. Uniwersytet ma bardzo wysoki stopień internacjonalizacji, gdyż liczba zagranicznych studentów wynosi ponad 4000, pochodzących ze 114 krajów świata. Najwięcej studentów pochodzi z Iranu, Chin, Jordanii, Turcji i Korei Południowej. Warto dodać, że niedawno UMB podpisał umowę bilateralną o współpracy z tą węgierską uczelnią oraz jej najważniejszym centrum naukowym - Szentágothai Research Centre, który wspiera jej działalność w obszarze badań i rozwoju.

  - Transnational University of Limburg, czyli Międzynarodowy Uniwersytet w Limburgu jest przykładem unikalnego partnerstwa dwóch uniwersytetów z dwóch różnych krajów tj. Hasselt University (Belgia) oraz Maastricht University (Holandia). W ramach tego partnerstwa ustanowiono programy nauczania m.in. z zakresu statystyki i nauk biomedycznych/molekularnych.