• Ostatnia zmiana 04.08.2020 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/pasek_copy.jpg?2017

   

  Projekt pn. „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” złożony przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki temu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzyma 295 280 PLN na umiędzynarodowienie współpracy naukowej z zagranicznymi jednostkami badawczymi.

  Projekt rozpoczął się 01 października 2019 r. i potrwa do 30 września 2021 r. Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. W Programie finansowane są:

  1) koszty podróży uczestnika projektu;

  2) koszty utrzymania uczestnika projektu;

  3) koszty realizacji wymian;

  4) koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne na uczelniach i instytucjach badawczych oraz za inne krótkie formy kształcenia.

  Projekt ten umożliwi wyjazdy zagraniczne (w większości dłuższe niż 14 dni) studentom studiów doktoranckich UMB i instytucji zaprzyjaźnionych do wybranych ośrodków naukowych, w celu doskonalenia umiejętności analitycznych i poznawania nowych metod badawczych. Zakres projektu pozwoli również na sfinansowanie krótkoterminowych (do tygodnia) szkoleń z zakresu doskonalenia wiedzy i umiejętności badawczych, w tym poznania i doskonalenia nowoczesnych metod analitycznych (spektometria mas, bioinformatyka, nowoczesne metody edycji genów, mikroskopia sił atomowych itp.). Wymiana doktorantów i kadry akademickiej zapewni zacieśnienie obecnie prowadzonej współpracy, jak również będzie impulsem do jej rozszerzenia. Ponadto, wszyscy doktoranci będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach wygłaszanych przez profesorów wizytujących na UMB.

  Wśród instytucji zagranicznych, które będą objęte współpracą w ramach projektu można wyróżnić: Mayo Clinic (USA), Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy), Uniwersytet w Turku (Finlandia), University of Pittsburg Medical Center (USA), Instytut Rudjer Boskovic w Zagrzebiu i Uniwersytet w Osijeku (Chorwacja), Uniwersytet Południowej Danii.

  Łącznie z projektu skorzysta 16 osób, w tym 13 doktorantów i 3 przedstawicieli kadry akademickiej. Spośród nich należy wyróżnić 5 osób przyjeżdzających do Polski oraz 11 osób wyjeżdzających za granicę. NAWA jednoznacznie określiła wymogi dotyczące struktury osób, korzystających ze wsparcia. Projekty musiały obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Program kierowany był głównie do doktorantów – w każdym z projektów musieli oni stanowić co najmniej 80% wszystkich uczestników. Dodatkowo, w projektach mogli brać udział przedstawiciele kadry akademickiej tj. osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie mogła przekroczyć 20% ogółu.

   

  „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.