Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Umowa zlecenie dydaktyka.
 • Ostatnia zmiana 03.04.2024 przez Dział Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych

  Umowa zlecenie dydaktyka

   

   
  Objaśnienia do zawieranych umów zlecenie

   

  Wniosek o zawarcie umowy zlecenie można złożyć wyłącznie po uprzednim (minimum 5 dni) złożeniu pensum dydaktycznego jednostki.

  W pensum dydaktycznym należy zaplanować na cały rok akademicki liczbę godzin dydaktycznych z podziałem na tryb studiów [stacjonarne (dzienne), niestacjonarne, stacjonarne anglojęzyczne], które zostaną przeprowadzone w ramach umów zlecenie.

  Każda osoba, z którą planowane jest zawarcie umowy, powinna złożyć odrębny wniosek (Druk wniosku do umowy), oddzielnie na zajęcia prowadzone w języku polskim i w języku angielskim.

  Umowa zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych może być zawarta z osobami posiadającymi co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny (Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 1.09.2005 r., Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 art. 114 pkt 6, 7).

  Wniosek o zawarcie umowy zlecenie należy złożyć w Dziale Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć ze studentami, ze względu na obowiązek zgłoszenia tych umów do ZUS-u.

  Do wniosku o przygotowanie umowy zlecenie należy dołączyć wypełnione (bardzo szczegółowo) przez Zleceniobiorcę oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych).

  Oświadczenie należy dostarczyć do Działu Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych w dniu wypełnienia (data na oświadczeniu do umowy zbieżna z datą dostarczenia!).

  Zawarcie umowy zlecenie jest warunkiem dopuszczenia do pracy dydaktycznej osób spoza UMB. Kopia podpisanej umowy zlecenie zostanie przekazana do kierownika jednostki dydaktycznej.

  W przypadku konieczności dokonania zmian w treści umowy zlecenie należy wypełnić wniosek z prośbą o aneks do umowy (Druk wniosku o Aneks do umowy zlecenie).

  Do końca każdego miesiąca (z ostatnim roboczym dniem miesiąca), po cząstkowym wykonaniu zadań lub zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z  harmonogramem ustalonym przez Kierownika nadzorującego wykonanie prac, Zleceniobiorca powinien przedłożyć rachunek, podpisany przez kierownika jednostki organizacyjnej lub oświadczenie o niezrealizowaniu zajęć dydaktycznych w danym miesiącu (Rachunek do umowy zlecenie - godziny stacjonarne, Rachunek do umowy zlecenie - godziny niestacjonarne, Rachunek do umowy zlecenie - godziny stacjonarne anglojęzyczne,  OŚWIADCZENIE do rozliczenia umowy zlecenie)  (Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016. poz. 1265 z dn. 2016.08.17  art. 8a. ust. 6., art. 8b. ust. 1. i 5.)

  Na składanym rachunku należy wpisać liczbę godzin przeprowadzonych zajęć wyłącznie na jednym kierunku, z określeniem trybu, rodzaju, roku studiów, wydziału UMB z uwzględnieniem:

  • oddzielnie studia niestacjonarne i stacjonarne bez względu na łączny sposób ich prowadzenia,
  • dokładnie opisać kierunek, rodzaj studiów - stopień studiów [licencjackie (lub I°) / magisterskie uzupełniające (lub II°) / jednolite magisterskie / Szkoła Doktorska],
  • podać liczbę godzin przeznaczonych na poszczególny rodzaj zajęć: wykłady, seminaria, lektoraty, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, prace licencjackie lub magisterskie, stawki za godzinę zajęć dydaktycznych wykonanych w ramach umowy zlecenia  i obliczoną kwotę brutto do wypłaty,
  • zleceniobiorca i kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązani są potwierdzić rachunek.

   

  Ustalony przez Kierownika nadzorującego wykonanie pracy harmonogram zajęć dydaktycznych zleconych do prowadzenia w ramach umowy, przechowywany jest w jednostce dydaktycznej przez okres trzech lat  (Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2016. poz. 1265 z dn. 2016.08.17  art. 8c).

   

  Uwaga! obowiązują: Zarządzenie nr 89/2020 Rektora Uniwerystetu Medycznego w Białymstoku z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 87/2020 wprowadenia zasad realizacji dydaktyki na podstawie umów zlecenia lub powierzenia w Uniwerystecie Medycznym w Białymstoku,

  Zarządzenie nr 20/2023 Rektora UMB z dnia 23.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia znowelizowanej Procedury planowania i rozliczenia dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku od roku akademickiego 2022/2023.