Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Godziny ponadwymiarowe.
 • Ostatnia zmiana 03.04.2024 przez Dział Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych

  Godziny ponadwymiarowe

  Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze letnim - wg harmonogramu ramowego ustalonego zarządzeniem Rektora (w roku akademickim 2023/2024 po 30.06.2024), jednak nie później niż do 31 lipca danego roku akademickiego, Kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązany jest do złożenia Sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych realizowanych w jednostce Załącznik nr 1.7, Sprawozdania Indywidualnego Rozliczenia Pensum Nauczyciela, Załącznik nr 1.8 oraz Sprawozdanie z Imiennego Rozliczenia Pensum Jednostki Załącznik nr 1.9.

  Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się pracownikowi po dokonaniu rozliczenia godzin dydaktycznych wykazanych w sprawozdaniach, raz w roku po zakończeniu roku akademickiego i złożeniu ewidencji. (Ewidencja wykonanej pracy w godzinach ponadwymiarowych - zajęcia w języku polskim; Ewidencja wykonanej pracy w godzinach ponadwymiarowych - zajęcia w języku angielskim).

  Godziny ponadwymiarowe można rozliczać jedynie po wypracowaniu pensum dydaktycznego przez jednostkę jako całość i każdego z pracowników jednostki.

  Powierzenie nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązujące pensum o więcej niż 1/4 dla pracowników badawczo-dydaktycznych i 1/2 dla pracowników dydaktycznych, musi być poprzedzone pisemną zgodą pracownika na rocznym indywidualnym obciążeniu dydaktycznym nauczyciela akadmickiego (Załącznik nr 1.5, Załącznik nr 1.8) i zaaprobowane przez Prorektora ds. Kształcenia UMB.

  Pracownik wykonujący ponadwymiarową pracę dydaktyczną poza jednostką macierzystą potwierdza wykonanie obowiązującego pensum oraz jego przekroczenie podpisami kierowników obu jednostek dydaktycznych (Ewidencja wykonanej pracy w godzinach ponadwymiarowy - zajęcia w języku polskim, Ewidencja czasu pracy w godzinach ponadwymiarwych - zajęcia w języku angielskim).

  W przypadku wystąpienia długotrwałej niezaplanowanej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego, jego obowiązek można skorygować w oparciu o załączony druk ewidencji czasu pracy (Ewidencja czasu pracy). Osoba ta nabywa prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, po dopełnieniu obowiązku określonego w Uchwale.

  Na składanej ewidencji należy wpisać liczbę godzin przeprowadzonych zajęć wyłącznie na jednym z kierunków, z określeniem trybu, rodzaju, roku studiów, wydziału UMB z uwzględnieniem:

  • podać na odrębnych ewidencjach studia niestacjonarne i stacjonarne bez względu na łączny sposób ich prowadzenia,
  • dokładnie opisać kierunek z podaniem stopnia studiów  [licencjackie (albo I°) / magisterskie uzupełniające (albo II°) / jednolite magisterskie / Szkoła Doktorska],
  • podać liczbę godzin przeznaczonych na poszczególny rodzaj zajęć: wykłady, seminaria, lektoraty, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, prace licencjackie lub magisterskie,
  • pracownik i kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązani są potwierdzić ewidencję.