• Ostatnia zmiana 13.05.2020 przez Dział Spraw Studenckich

  Godziny ponadwymiarowe

  Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze letnim - wg harmonogramu ramowego ustalonego zarządzeniem Rektora, jednak nie później niż do 31 lipca danego roku akademickiego, Kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązany jest do złożenia Sprawozdania z wykonania zadań dydaktycznych realizowanych w jednostce Załącznik nr 7, Sprawozdania Indywidualnego Rozliczenia Pensum Nauczyciela, Załącznik nr 8 oraz Sprawozdanie z Imiennego Rozliczenia Pensum Jednostki Załącznik nr 9.

  Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się pracownikowi po dokonaniu rozliczenia godzin dydaktycznych wykazanych w sprawozdaniach, raz w roku po zakończeniu roku akademickiego i złożeniu rachunku. (Rachunek za godziny ponadwymiarowe - zajęcia w języku polskim; Rachunek za godziny ponadwymiarowe - zajęcia w języku angielskim).

  Godziny ponadwymiarowe można rozliczać jedynie po wypracowaniu pensum dydaktycznego przez jednostkę jako całość i każdego z pracowników jednostki (Uchwała Nr 109/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 29.09.2016r w sprawie indywidualnego rozliczenia obowiązku dydaktycznego nauczycieli akademickich UMB §4).

  Powierzenie nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązujące pensum o więcej niż 1/4 dla pracowników naukowo-dydaktycznych i 1/2 dla pracowników dydaktycznych, musi być poprzedzone pisemną zgodą pracownika wyrażoną na wniosku kierownika jednostki organizacyjnej i zaaprobowane przez Prorektora ds. Studenckich UMB (Uchwała Nr 109/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku z dnia 29.09.2016r w sprawie indywidualnego rozliczenia obowiązku dydaktycznego nauczycieli akademickich UMB  §6).

  Pracownik wykonujący ponadwymiarową pracę dydaktyczną poza jednostką macierzystą potwierdza wykonanie obowiązującego pensum oraz jego przekroczenie podpisami kierowników obu jednostek dydaktycznych (Ewidencja wykonanej pracy w godzinach ponadwymiarowy - zajęcia w języku polskim, Ewidencja czasu pracy w godzinach ponadwymiarwych - zajecia w języku angielskim).

  W przypadku wystąpienia długotrwałej niezaplanowanej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, jego obowiązek można skorygować w oparciu o załączony druk ewidencji czasu pracy (Ewidencja czasu pracy). Osoba ta nabywa prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, po dopełnieniu obowiązku określonego w Uchwale (Uchwała Nr 109/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku z dnia 29.09.2016r w sprawie indywidualnego rozliczenia obowiązku dydaktycznego nauczycieli akademickich UMB § 2).

  Na składanym rachunku należy wpisać liczbę godzin przeprowadzonych zajęć wyłącznie na jednym z kierunków, z określeniem trybu, rodzaju, roku studiów, wydziału UMB z uwzględnieniem:

  • studia niestacjonarne zaoczne - wskazać dzień tygodnia prowadzenia zajęć,
  • podać na odrębnych rachunkach studia niestacjonarne (wieczorowe) i stacjonarne (dzienne) bez względu na łączny sposób ich prowadzenia,
  • dokładnie opisać kierunek z podaniem stopnia studiów  [licencjackie (albo I°) / magisterskie uzupełniające (albo II°) / magisterskie / doktoranckie (albo III°)],
  • podać liczbę godzin przeznaczonych na poszczególny rodzaj zajęć: wykłady, seminaria, lektoraty, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, fakultety, prace licencjackie lub magisterskie,
  • pracownik i kierownik jednostki dydaktycznej zobowiązani są potwierdzić rachunek.