Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie na UMB.
 • Ostatnia zmiana 17.01.2020 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie na UMB

  Postanowieniem Prezydenta RP czwórka nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała tytuły naukowe profesora.  Uroczystość ich przyznania odbyła się 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim.

   

  Prof. dr hab. Nafis Rahman - naukowiec globalny. Urodził się w Indiach, pracuje w Finlandii (Uniwersytet w Turku, Instytut Biomedycyny) i w Białymstoku (w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej). Wcześniej pracował jako profesor na Florida International University College of Medicine. W Finlandii obronił docenturę, która nie jest uznawana w naszym kraju (odpowiednik naszej habilitacji). W Polsce skończył studia medyczne (Warszawa, Łódź), obronił doktorat (Łódź) i zrobił specjalność położniczo-ginekologiczną. Habilitację zrobił na UMB. Co prawda mógł się ubiegać o uznanie dorobku naukowego i skrócenie całej procedury awansu naukowego, ale nie chciał, by ktoś uznał, iż wybrał drogę na skróty. Polski tytuł profesora sprawi, że łatwiej będzie mu się starać o granty naukowe. 

  Prof. Rahman pasjonuje się badaniami nad udziałem hormonów w procesach nowotworowych poszukiwaniem nowych biomarkerów w procesach chorobowych w nadnerczach, jajniku jadrach, opracowaniem celowanych indywidualnych terapii nowotworów/raków hormonozależnych. Od kilku lat Prof. Nafis Rahman swoje pasje badawcze dzieli z pracownikami naukowymi naszego uniwersytetu i zakładu biologii i patologii rozrodu IRBŻ PAN w Olszynie

  Prof. Rahman jest autorem ponad 70 artykułów naukowych i ponad 150 doniesień zjazdowych (łączny IF 295,75, h-index 26). Profesor był promotorem czterech zakończonych rozpraw doktorskich. Kierował wieloma grantami naukowymi w Polsce i Finlandii. W dydaktyce studentów propaguje system nauczania „case/problem based learning”; za co otrzymał nagrodę za dydaktykę: „Nauczyciela Akademickiego Roku” na Uniwersytetu w Turku, w Finlandii. Od 2015 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma Elsevier Reproductive Biology.

   

  Prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko w 1990 roku ukończyła analitykę medyczną na AMB. Przez wiele lat pracowała w Zakładzie Biochemii Lekarskiej kierowanym przez prof. Edwarda Bańkowskiego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1995 roku (promotor: prof. Jerzy Pałka). W 2004 roku została laureatką ogólnopolskiego konkursu stypendialnego zorganizowanego przez Fundację Wspierania Polskiej Nauki i Medycyny. W latach 2004-2005 odbyła staż naukowy w jednym z wiodących ośrodków badawczych koncernu farmaceutycznego Novartis w Bazylei (Szwajcaria), pracując w Instytucie Onkologii pod kierunkiem prof. P. Chene. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych. Od 2018 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Biochemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Zainteresowania naukowe prof. Cechowskiej-Pasko koncentrują się na badaniu mechanizmów działania związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na metabolizm komórek nowotworowych i prawidłowych. Jej dorobek naukowy obejmuje 112 publikacji, o łącznej wartości współczynnika oddziaływania IF=92,650 oraz liczbie punktów MNiSW równej 983 (indeks Hirscha 11). Prof. Cechowska-Pasko jest członkiem rady redakcyjnej czasopism: Edorium Journal of Biomolecules, Journal of Pediatric Biochemistry, Nauki Przyrodnicze, Mathews Journal of Pharmaceutical Science.

  Prof. Cechowska-Pasko w latach 2013-2019 była koordynatorem Grupy Roboczej Studiów Doktoranckich w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem Międzywydziałowej i Wydziałowej Komisji Doktoranckiej, oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Finansów. Ponadto jest również sekretarzem Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

  Prof. Marzanna Cechowska-Pasko jest laureatem nagrody Ministra Zdrowia oraz licznych nagród naukowych JM Rektora UMB.

   

  Prof. dr hab. Wojciech Naumnik - specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego AMB (1996). Od 2017 roku jest kierownikiem I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc. Jest także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc oraz prezesem Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

  Znaczna część jego dorobku naukowego dotyczy zagadnień dotyczących czynników predykcyjnych, molekularnych raka płuca oraz czynników ryzyka rozwoju nowotworów układu oddechowego.  Jest wszechstronnie wykształconym pulmonologiem: Universitätsklinikum Essen - Niemcy (choroby układu oddechowego), Saint Marguetite Hospital Marseilles - Francja, Thoracic Endoscopy Unit oraz Thoraxklinik, Universitätsklinikum Heidelberg - Niemcy (bronchoskopia interwencyjna), St. Michelsgestel - Holandia (medycyna snu), Pneumonologische Klinikum Nürnberg Nord - Niemcy, Royal Brompton Hospital & Imperial College London (bronchoskopia interwencyjna), Klinik für Pneumologie Universitätsspital Basel - Szwajcaria (leczenie raka płuca).

  Dorobek naukowy prof. Naumnika obejmuje 46 publikacji w bazie PubMed  o IF=52,194, h-index = 14, liczba cytowań 532. Za działalność naukową i dydaktyczną prof. Wojciech Naumnik nagradzany był wielokrotnie nagrodami naukowymi i dydaktycznymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rektora UMB.

   

  Prof. dr hab. Teresa Sierpińska - absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego UMB z 1991 r. Pierwszą pracę rozpoczęła w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UMB.  W roku 1999 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2018 jest kierownikiem Zakładu Protetyki Stomatologicznej UMB. Posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej, a także certyfikat umiejętności z implantoprotetyki. Od 2006 roku posiada międzynarodowy certyfikat BioResearch, który umożliwia jej prowadzenie badań diagnostycznych przy użyciu urządzeń komputerowych T-Scan, EMG, JVA, Jaw-tracker. Odbyła liczne szkolenia w kraju i za granicą (USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy) dotyczące przedmiotu protetyki stomatologicznej oraz implantoprotetyki. Jest autorką 153 publikacji oraz autorką rozdziału: The management of advanced tooth wear using T-Scan/BioEMG synchronization module w: RB Kerstein: Handbook of research on Computerized occlusal analysis technology applications in dental medicine, IGI Global  USA, 2015 (wydanie I), 2020 (wydanie II) oraz  współautorką monografii: „Uzupełnienia tymczasowe stosowane w protetyce stomatologicznej”, Elamed, Katowice 2016. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism CRANIO, Dental and Medical Problems oraz Protetyki Stomatologicznej.

  Posiada 28-letnie doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym z zakresu protetyki stomatologicznej. Na potrzeby dydaktyki zinegrowanej pozyskała w 2016 roku fundusze z NCBiR na projekt, dzięki któremu studenci stomatologii mogli się kształcić w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych (CAD/CAM), wykorzystywanych w szeroko pojętej protetyce stomatologicznej. W 2019 roku pozyskała kolejny grant z NCBiR na unowocześnienie kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym UMB.   

  Była promotorem pięciu rozpraw doktorskich oraz recenzentem licznych rozpraw doktorskich i jednego przewodu habilitacyjnego.

  Od 2016 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Od 2016 roku jest prodziekanem ds. jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii na Wydziale Lekarskim UMB.

  Opr. bdc                                                                                    

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.